Cliëntinformatie

Algemeen

De consulten van Kinesiologiepraktijk Mariposa hebben geen medisch karakter. Er wordt geen medische diagnose gesteld, er worden geen medicijnen voorgeschreven en er worden geen ziektes behandeld. Kinesiologie is zeer geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren, zeker niet in plaats daarvan. Stel uw huisarts of specialist altijd op de hoogte van uw klachten. Behandelingen van de kinesioloog kunnen een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van uw gezondheid, tijdens of na een regulier behandelingstraject. Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is niet nodig.

Tarieven

Klik hier om de tarieven te bekijken.

Algemene voorwaarden

Op alle behandelingen zijn de algemene voorwaarden, de bepalingen, de beroepscode en de klachtenregeling van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) van toepassing, zie www.VBAG.nl voor meer informatie.

Verstrekken van gegevens / Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. -Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling •een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling • natuurgeneeskundig consult’  en de kosten van het consult.

Alle informatie die tijdens een consult wordt uitgewisseld, is strikt vertrouwelijk en wordt niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Afzeggen van de afspraak

Afspraken die u niet kunt nakomen, dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, of verplaatst naar een ander tijdstip. Bij het niet bijtijds afzeggen of zonder bericht wegblijven worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

Contactgegevens

Kinesiologiepraktijk Mariposa
Goormatenweg 3
7586 RT Overdinkel

Voor vragen of voor het maken of annuleren van een afspraak kun je mailen naar info@kinesiologiepraktijkmariposa.nl of bellen naar (06 13 90 42 88).

Diverse registratie nummers

AGB code Praktijk: 90061703  Zorgverlener: 90102228
Kamer van Koophandel: 65889916
Vestigingsnummer: 000034565302
SHO registratienummer: 100249-92480
College Bescherming Persoonsgegevens: M1623053

Kinesiologiepraktijk Mariposa is aangesloten bij: